Kategoria: Psychiczne mechanizmy człowieka

ZNACZENIE POBUDZAJĄCE

Dziecku zależy coraz bardziej na tym, aby to, co czyni, spotykało się z aprobatą zarówno dorosłych, jak i innych dzieci. U podstaw takiej motywacji tkwi rozbudzona potrzeba uznania społecznego, wiążąca się również z potrzebami emocjonalnymi: z potrzebą miłości, tj, doznawania pozytywnych uczuć ze strony oto­czenia, oraz z potrzebą obdarzania innych osób uczuciem. Pod koniec tego okresu rozwojowego kształtują się również motywy osiągnięć, ściśle związane z poprzednio omawianymi motywami i po­trzebami. Dziecko dąży w swym działaniu do uzyskania sukcesu, spra­wia mu zadowolenie, jeśli jego czynności są uwieńczone powodzeniem, początkowo ze wzglądu na nagrodą i uznanie, potem zaś także dla satysfakcji z samego rezultatu. Znaczenie pobudzające może mieć rów- wnież niepowodzenie, co łączy się poniekąd z unikaniem kary.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !

PRÓBA SIŁ

Dzieci w najstarszej grupie przedszkolnej uświadamiają sobie ponadto, że co­fanie sią przed trudnościami jest oceniane ujemnie przez otoczenie, i to skłania je do wysiłku w działaniu. W związku z przeżywaniem sukcesu niepowodzenia wytwarza się stopniowo u dzieci poziom aspiracji, mniej lub bardziej zgodny z ich realnymi możliwościami.Próbą sił dla dziecka w wieku przedszkolnym są przede wszystkim czynności podejmowane w zabawie. Dzieciom w tym wieku po­wierza sią oczywiście także rozmaite drobne zadania i obowiązki w do­mu i w przedszkolu, najwięcej czasu spędzają one jednak przy zabawie, która stanowi właśnie swobodną, nieskrępowaną formę działalności typową dla tego okresu rozwojowego. Zabawa jest naturalnym przeja­wem aktywności dziecka, akceptowanym społecznie.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !

PODEJMOWANE CZYNNOŚCI

Rozumiemy przez to fakt, że dziecko podejmuje czynności ludyczne samorzutnie, dla przyjemności, dorośli zaś z najbliższego otoczenia stwarzają mu odpo­wiednie warunki do zabawy: dostarczają zabawki, a nawet współdziałają z dzieckiem w organizacji lub w przebiegu zabawy. Dziecko zdobywa podczas zabawy wiele nowych umiejętności: uczy się złożonych, ukierun­kowanych form działania, wykorzystując doświadczenia zdobyte w kon­taktach z przedmiotami i w kontaktach społecznych.Zabawa jest zjawiskiem fascynującym, którego do dziś dnia nie po­trafimy w pełni wyjaśnić. Obserwujemy ją nie tylko w świecie ludzkim, lecz także zwierzęcym. Bawią sią nie tylko dzieci, ale też i dorośli. W różnych kulturach spotykamy rozmaite odmiany i rodzaje zabawy.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !

ZASPOKOJENIE PRZEZ ZABAWĘ

Dziecko bawiąc się zaspokaja swą potrzebę działania, ćwiczy i usprawnia ruchy, w szczególności zręczność manualną, oraz kształtuje i rozwija orientację w otoczeniu i czynności umysłowe: pamięć i wyobraźnią, mową i myślenie. Zabawa jest dla niego zarówno źródłem przeżyć emo­cjonalnych, jak i formą ekspresji uczuć, stwarza okazję do wyładowania napięć nerwowych oraz do wypróbowania własnych sił i możliwości. Pierwsze, prymitywne jeszcze zabawy pojawiają się już w wieku po- niemowlęcym, w drugim roku życia. Pełny rozkwit tej ważnej formy czynności przystosowawczych, jaką jest zabawa, obserwujemy jednak właśnie w wieku przedszkolnym. Rozwijają się wówczas rozmaite typy rodzaje zabaw dziecięcych, jak zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ru­chowe, recepcyjne, gry i zabawy dydaktyczne itp. Omówimy przede wszystkim zabawę tematyczną, jako najbardziej charaktery­styczną formę czynności ludycznych dzieci w tym wieku.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !