Kategoria: Psychiczne mechanizmy człowieka

ZRÓŻNICOWANIE ZABAWY

Nie ma zabawy bar­dziej zróżnicowanej i zindywidualizowanej jak zabawa tematyczna. Na­wet gdy dziecko podejmuje wielokrotnie ten sam temat zabawy, np. bawi się „w dom” lub „w konduktora”, jest to za każdym razem nieco inna zabawa, jakby wiele wariantów jednego motywu, mimo powtarza­nia szeregu stereotypowych czynności. Dziecko zabarwia bowiem zawsze temat, stanowiący podstawę treściową jego zabawy, nowym doświadcze­niem i aktualnymi przeżyciami, stale improwizuje i przekształca ów temat, zmienia go w szczegółach i coraz inaczej go organizuje. Propono­wano nawet nazwać zabawy tematyczne zabawami twórczymi lub ima- ginacyjnymi — ze względu na dużą rolę, jaką w nich pełni wyobraźnia inwencja dziecka. Nie od razu jednak zabawy tematyczne mają charakter zabaw twór­czych.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !

ZAPOCZĄTKOWANE FORMY

Zaczątkowe ich formy, które pojawiają się już w drugim roku życia, opierają się na bezpośrednim, a potem odroczonym naśladownic­twie czynności dorosłych, wykonywanych na konkretnych przedmio­tach. Są to zabawy odtwórcze: dziecko imituje najpierw jedną, a w na­stępnym etapie rozwoju zabawy — kilka następujących kolejno czyn­ności codziennych matki lub opiekunki: układa lalkę do snu, wozi ją w wózku lub kołysze na rękach, przygotowuje jedzenie, karmi itp. W związku z rozszerzaniem się orientacji dziecka w najbliższym oto­czeniu, ze stopniowym poznawaniem przez nie środowiska poza domem najprostszych funkcji zawodowych ludzi dorosłych tematyka tych zabaw staje się coraz bardziej urozmaicona, a ich przebieg wzbogaca sią o nowe elementy.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !

WRAZ Z WIEKIEM

Tak więc dzieci trzyletnie bawią się już w pociąg lub w tramwaj (w konduktora), w lekarza, w sklep lub fryzjera, wy­korzystując różne przedmioty zastępcze i zabawki w funkcji przedmio­tów realnych. Wykonują też „na niby” czynności specyficzne dla przed­stawicieli różnych zawodów. Czynności te stają się wraz z wiekiem coraz bardziej umowne i sym­boliczne. Od stadium „roli w działaniu” dziecko przechodzi do okresu właściwej zabawy twórczej, organizując swą zabawę w oparciu o dość duże już doświadczenie społeczne i rozwiniętą wyobraźnię. Pozwala to dziecku na świadome identyfikowanie się z osobami, których ro­le odgrywa w zabawie. Bawiąc się w maszynistę, w sklep lub w szko­łę, dzieci inscenizują jakby małe przedstawienie, dobierają odpowiednie rekwizyty, są jednocześnie aktorami i reżyserami improwizowanych przez siebie „sztuk”

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !

ZABAWKI I PRZEDMIOTY

Zabawki i przedmioty zastępcze, używane przez dzieci w zabawach tematycznych, reprezentują świat rzeczywistych rze­czy i istot (lalka — dziecko, patyk — koń, krzesło — samochód). Ruchy i czynności wykonywane w zabawie (gotowanie obiadu, podróż pocią­giem, sprzedawanie i kupowanie) są również skrótowe, umowne, dalekie od naturalistycznej wierności i dokładności wzoru. Mimo że czynności te mają charakter symboliczny, a nie są czynnościami realnie użytecznymi, zmierzającymi do określonych rezultatów społecznych, ich źródłem jest środowisko dziecka, konkretna rzeczywistość i stosunki społeczne, w jakich ono żyje. Szczególnie ciekawe dla dzieci w wieku przedszkol­nym są rozmaite formy pracy ludzkiej; wykonywanie czynności zawo­dowych „na niby” kompensuje im prawdopodobnie to, że nie mogą róż­nych zajęć podejmować „na serio” tak jak dorośli, którzy są dla nich wzorami zachowania.

Witaj na mojej stronie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu. Jestem trenerem osobistym i na co dzień pracuje z osobami które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną dlatego znajdziesz tutaj wiele cennych rad i wskazówek. Zapraszam do czytania !